Jánovce

Obec leží v západnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 120 m, na rozhraní Úľanskej mokrade a Žitného ostrova. V blízkosti tečie Malý Dunaj a Čierna Voda. Kataster obce je odlesnený, pôvodné vŕbovo-topoľové lužné lesy boli odstránené a zachovali sa len v podobe lesných pásov v terénnych depresiách bývalých tokov a riečnych ramien. Úrodné černozemné a lužné pôdy sú intenzívne poľnohospodársky využívané. Územie v priestore stredného toku rieky Čierna voda už v dávnoveku obývali rôzne staré kmene: Bojovia, Vanniovia, dolu na Žitnom ostrove Cotini, potom Kvádi, Kelti, Skýtovia a napokon Slovania.