Pusté Sady

Obec sa prvý krát v historických listinách spomína už v roku 1156 – vtedy pod názvom Kurt. V roku 1352 dostala z nezistených príčin nové meno – Kyurth. Na základe týchto údajov možno usúdiť, že obec má viac ako 800 rokov. Spočiatku to bola dedina kráľovských trubačov, ktorí patrili k hradnému panstvu v Šintave. Kráľovskí trubači mali rôzne výsady, keďže v tých časoch boli oznamovateľmi správ pre poddaných. Neskôr sa obec stala Zemanskou. V roku 1392 sa obec stala majetkom Ostrihomskej kapituly. Obec podľa historických záznamov v roku 1598 vyplienili Turci a Valoni. V obci sa počas storočí vystriedalo niekoľko zemepánskych rodov – v 16. a 17. storočí tu boli zemepánmi rody Chiézy, Thúry a Henezy. V 18. a 19. storočí to boli rody Záhy, Esterházy a Andrássy. Historické pramene hovoria aj o prítomnosti fary a kostola, ktoré však zanikli počas reformácie. Odvtedy bola obec iba filiálkou niektorej inej farnosti. Začiatkom 20. storočia tu bola aj Židovská komunita, ktorá tu mala zriadenú synagógu.