Volný čas

Naučná stezka Děvín

Tradiční a turisty vyhledávaná trasa naučné stezky prochází Národní přírodní rezervací Děvín, významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa naučné stezky je vedena po značených turistických trasách (červená, zelená) s nástupy z Dolních Věstonic, Pavlova a po dvou cestách od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí. Na patnácti zastaveních stezka seznamuje se skladbou zdejší vegetace, se suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou, geologickou stavbou Pálavy, historií a osídlením hradu Děvičky a s lesním hospodářstvím a myslivostí. Celková délka stezky je 10,8 km. Na 15 zastaveních se dozvíte informace o flóře a fauně Pálavy, o její geologické stavbě, o typických biotopech, o historii krajiny, myslivosti nebo péči o chráněná území. Obsah panelů: 1. NPR Děvín v ochraně přírody a krajiny 2. Teplomilné doubravy v NPR Děvín 3. Skalní stepi v NPR Děvín 4. Historie hradu Děvičky a osídlení krajiny 5. Dubohabrový les v NPR Děvín 6. Historie a současnost lesního hospodářství v NPR Děvín 7. Lipová javořina a suťový les v NPR Děvín 8. Geologická stavba a geomorfologie Pavlovských vrchů 9. Horolezectví a ostatní sporty v NPR Děvín 10. Pastviny v NPR Děvín a jejich údržba 11. Invazní rostliny a dřeviny v NPR Děvín 12. Historie a současnost myslivosti v NPR Děvín 13. Technická zařízení v NPR Děvín 14. Drnová a luční step v NPR Děvín 15. Vodní hospodářství pod Pálavou Vedení trasy: Soutěska (příchod z Klentnice po červené značce) – Děvičky (příchod z Pavlova po zelené nebo z Dolních Věstonic po červené) – Martinka – Děvín Délka trasy: naučná stezka má 4 okruhy, celková délka je 11 km


Pavlov


Fotogalerie