O projekte

Projekt PRO REGIO sa zaoberá spracovaním komplexnej stratégie spoločného rozvoja Mikulovského a Galantského regiónu. Jedná sa o tzv. cezhraničné PHSR, ktoré mapuje obe prihraničné oblasti z pohľadu geografie, demografie, sociografie, ekonomickej štruktúry a cezhraničnej spolupráce; stanovuje možné oblasti spoločného rozvoja a akčný a finančný plán. Vďaka spoločnej stratégii sa bude podporovať nielen riešenie okruhových problémov oboch regiónov, ale aj komplexne sa bude pristupovať k riešeniu súčasnej situácie v prihraničných regiónoch. Práve cezhraničný efekt vzájomnej spolupráce vďaka spracovanej stratégií je dôležitým ukazovateľom kvalitne navrhovaných riešení v rámci oboch regiónov. Strategickým naplánovaním spoločného rozvoja sa výrazne zvýši nielen efektivita realizovaných aktivít po finančnej stránke, ale aj celkový dopad na jednotlivých občanov samospráv oboch prihraničných regiónov. Aktivity ako spoločné vzdelávanie, výmena skúseností, návšteva a organizovanie kultúrnych a športových podujatí, workshopy a odborno-profesné konferencie realizované na oboch územiach sa aj vďaka projektu stanú základom aktívnej budúcej spolupráce. Dopomôže tomu aj využívanie komunikačnej platformy pre samosprávy (www.pro-regio.cz), na ktorej stránkach sa práve nachádzate. Sú tu zastúpené všetky samosprávy z oboch prihraničných regiónov. Zverejnené sú tu aktuálne podujatia, je tu priestor pre výmenu skúseností a zóna pre priamu komunikáciu predstaviteľov samospráv. V rámci projektu sa na oboch stranách hranice taktiež vytvoril spoločný región a spracoval sa jeho marketing na jednotný imidž a propagáciu, ktorá je nevyhnutná na vybudovanie identity. Všetky tieto aktivity sú plne previazané. Na komplexnú stratégiu nadväzujú ďalšie oblasti spolupráce – marketing, komunikácia, propagácia. Spolu pomáhajú prekonať hranice a vytvoriť spoločný región, kde samosprávy z oboch strán hranice úzko spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti.